Skip to content

Chemioterapia z promieniowaniem pola obecności w początkowej fazie choroby Hodgkina cd

2 lata ago

547 words

Rejestrację, randomizację i zbieranie danych przeprowadzono w jednostce badań klinicznych w Centre François Baclesse w Caen we Francji. Randomizacja została rozwarstwiona według centrum. Wszystkie dane zostały zaktualizowane stycznia 2006 r. Średni okres obserwacji wyniósł 92 miesiące (zakres od do 147). Pacjenci w badaniu H8-F zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albo subtotalnej radioterapii węzłowej, albo terapii skojarzonej, składającej się z trzech cykli MOPP-ABV i zaangażowanej radioterapii polowej. Pacjenci w badaniu H8-U zostali losowo przydzieleni do jednego z trzech schematów: sześciu lub czterech cykli MOPP-ABV oraz zaangażowanej radioterapii terenowej lub czterech cykli MOPP-ABV i subtotalnej radioterapii węzłowej. MOPP-ABV podawano co 28 dni. 3 (dawki i schematy połączeń chemioterapeutycznych są wymienione w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org).
Radioterapię rozpoczęto w ciągu miesiąca po przydzieleniu do subtotalnej radioterapii węzłowej lub 3 do 4 tygodni po ostatnim cyklu chemioterapii. Docelowe objętości do radioterapii zaangażowanej w polu początkowo obejmowały zaangażowane regiony węzłowe, a te dla subtotalnej radioterapii węzłowej obejmowały pole płaszcza, śledzionę i para-aortalne węzły. Pacjenci, którzy byli w pełnej remisji po chemioterapii, otrzymali 36 Gy, a ci w częściowej remisji otrzymali 40 Gy (z dopływem 4 Gy w razie potrzeby) we frakcjach 2 Gy. Pacjenci leczeni subtotalną radioterapią węzłową otrzymywali 36 Gy promieniowania do regionów węzłowych ze wzmocnieniem 4 Gy w początkowo zaangażowanych regionach węzłowych.
Całkowita remisja, niepotwierdzona pełna remisja, częściowa remisja i brak zmian zostały określone zgodnie z kryteriami Listera i wsp. [5]. Pacjentom z częściową odpowiedzią nie podano dodatkowego leczenia, chyba że postęp choroby potwierdzono odpowiednimi testami obrazowania, biopsją lub obie. Wszyscy pacjenci mieli być obserwowani podczas każdego cyklu chemioterapii, po radioterapii, a następnie co 3 miesiące w ciągu pierwszych 2 lat, następnie co 6 miesięcy do piątego roku, a następnie co roku. Nie sformułowano zaleceń dotyczących leczenia pacjentów z progresją choroby lub nawrotem choroby.
Wyniki pierwotne i wtórne
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez zdarzeń (z wydarzeniami określonymi jako postęp choroby podczas leczenia, brak całkowitej remisji po zakończeniu leczenia, nawrót choroby lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny). Drugorzędowymi punktami końcowymi były całkowite przeżycie i częstość późnych ciężkich powikłań (tj. Drugi nowotwór, działanie toksyczne na serce, zapalenie płuc wywołane chemioterapią, dysfunkcja płucna związana z chemioterapią i ciężkie zakażenie). Czas przeżycia bez żadnych zdarzeń losowych obliczono od dnia randomizacji do daty pierwszego zdarzenia, daty ostatniego badania lub stycznia 2006 r., W zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Czas do wystąpienia późnego ciężkiego powikłania obliczono od daty randomizacji do daty, w której rozpoznano komplikację.
Analiza statystyczna
Skumulowane prawdopodobieństwo późnego ciężkiego powikłania obliczono jako minus prawdopodobieństwo przeżycia bez rozwoju komplikacji. Prawdopodobieństwo bezobjawowego i całkowitego czasu przeżycia oraz skumulowane prawdopodobieństwo późnego ciężkiego powikłania oszacowano za pomocą metody Kaplana-Meiera, a wartości szacunkowe w grupach leczonych porównywano testem log-rank
[patrz też: papuga falista długość życia, wizyta patronażowa, charczenie u niemowlaka ]

0 thoughts on “Chemioterapia z promieniowaniem pola obecności w początkowej fazie choroby Hodgkina cd”

  1. [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: pokrowce antyroztoczowe barierowe[…]