Skip to content

Kontrolowany test diazepamu podawany podczas choroby gorączkowej w celu zapobiegania nawrotom drgawek gorączkowych czesc 4

2 lata ago

442 words

Podstawowa charakterystyka grup leczenia. Przebadaliśmy 960 dzieci, z których 406 losowo przydzielono do leczenia. Z pozostałych 554 osób 30 nie spełniało kryteriów kwalifikacji, rodzice 402 nie byli w stanie lub nie chcieli uczestniczyć, rodzice 56 nie mogli się skontaktować, a 66 nie zostało zapisanych z wielu innych powodów. Grupy badane były porównywalne w punkcie wyjściowym pod względem istotnych cech demograficznych i klinicznych (Tabela 1). Zgodność i wycofanie z badania
Otrzymaliśmy ponad 2200 próbek moczu pobranych od osób badanych podczas epizodów gorączki. Spośród 1257 i 982 próbek odpowiednio z grup diazepamu i placebo (odpowiadających 66 procentom i 69 procentom ogłaszanych całych dni gorączki), 96 procent i 95 procent testowało pozytywny wynik dla ryboflawiny.
Tabela 2. Tabela 2. Osoby wycofane z badania, według grupy leczenia. Protokół ten wymagał, aby podmioty nadal otrzymywały przypisane im leki aż do piątych urodzin lub do końca badania. Dla każdej grupy badawczej tabela 2 pokazuje liczbę podmiotów, dla których cele te nie zostały osiągnięte, oraz przyczyny. Rozkład przyczyn wycofania w dwóch badanych grupach był podobny. Dwanaście pacjentów w grupie otrzymującej diazepam i 17 w grupie placebo zostało wycofanych z powodu napadów afebrowych, działań niepożądanych leków, częstych napadów o charakterze gorączkowym lub nawracających złożonych drgawek gorączkowych. Większość wypłat miała miejsce na prośbę rodziców (zazwyczaj dlatego, że dziecko było wolne od napadów przez wiele miesięcy) lub przez utratę w wyniku obserwacji. Tabela 2 pokazuje długość okresu obserwacji do czasu wycofania. Wśród wycofań ponad połowa wystąpiła po co najmniej rocznym okresie obserwacji.
Częstotliwość gorączki i nawracające drgawki gorączkowe
Tabela 3. Tabela 3. Person-Years Follow-up and Outcome Events, według grupy leczenia. Tabela 3 przedstawia liczbę osobolat obserwacji (średnia, 1,9 roku w każdej grupie badanej), częstość zdarzeń wynikowych oraz częstość występowania gorączki i drgawek gorączkowych.
Różnice między grupami diazepamu i grupą placebo w liczbie drgawek gorączkowych (41 vs. 72) oraz liczba drgawek gorączkowych podczas przyjmowania badanego leku (7 vs. 38) są uderzające. W grupie otrzymującej diazepam wystąpiły 34 drgawki gorączkowe, podczas gdy nie otrzymywały one leków (41-7) i 34 w grupie placebo (72-38). Rodzice zostali zapytani, dlaczego lek nie został podany. Głównymi powodami były to, że rodzice nie mierzyli temperatury dziecka, że napad padaczkowy był pierwszą oznaką choroby, a ostatnia zarejestrowana temperatura była normalna. Przy innych okazjach lek nie był z rodzicem, rodzice źle zrozumieli instrukcje, dziecko wypluło lek, albo rodzice martwili się efektami ubocznymi.
Jak pokazuje tabela 3, obie grupy różniły się znacząco stopniem gorączki (p <0,001), a gorączki występowały o 26 procent częściej w grupie diazepam niż w grupie placebo. Analiza liczby nawracających drgawek gorączkowych na osobę w roku obserwacji z intencją leczenia wskazuje na znaczący efekt leczenia (p = 0,002), przy względnym ryzyku 0,56 (przedział ufności 95%, od 0,38 do 0,81) dla dzieci z grupy diazepamu w porównaniu z dziećmi z grupy placebo [patrz też: tetralysal a alkohol, medicor gorlice, niverosin tabletki ]

0 thoughts on “Kontrolowany test diazepamu podawany podczas choroby gorączkowej w celu zapobiegania nawrotom drgawek gorączkowych czesc 4”