Skip to content

Zapobieganie skurczowi oskrzeli w astmie indukowanej wysiłkiem fizycznym za pomocą wziewnej heparyny

2 lata ago

500 words

U pacjentów z astmą ćwiczenia w różnych formach mogą wywołać skurcz oskrzeli po wysiłku. Reakcję zwężenia oskrzeli w astmie wysiłkowej przypisuje się wdychaniu dużej objętości nieodpowiednio uzdatnionego powietrza, co prowadzi do utraty ciepła i wody z błony śluzowej dróg oddechowych1-3. Mechanizm, w którym chłodzenie dróg oddechowych prowadzi do skurczu oskrzeli, nie jest jasny. Może to być związane z nieprawidłową odpowiedzią naczyniową krążenia oskrzelowego na chłodzenie dróg oddechowych4 lub bezpośrednim działaniem na zagruntowane mięśnie gładkie dróg oddechowych. Alternatywnie, utrata ciepła i wody może prowadzić do degranulacji komórek tucznych i uwolnienia spastogennych mediatorów, które powodują zwężenie oskrzeli6,7. Tę ostatnią hipotezę potwierdza fakt, że czynniki stabilizujące komórki tuczne (tj. Kromoglikan sodu) łagodzą astmę wywołaną wysiłkiem fizycznym8. Jednak rola mediatorów pochodzenia komórek tucznych w patogenezie tego zaburzenia pozostaje kontrowersyjna. Tak więc, podczas gdy w niektórych badaniach obserwowano uwalnianie mediatora in vivo, 6,7 innych nie potwierdziło tej obserwacji. Połączenie stymulujące sekrecję jest ważne w reakcjach, w których pośredniczą komórki tuczne; zarówno bodźce immunologiczne, jak i nieimmunologiczne mogą degranulować komórki tuczne, a wiele szlaków sygnałowych kontroluje ten proces10,11. Stymulacja komórek tucznych rozpoczyna serię zdarzeń komórkowych (w tym rozpad fosfolipidów inozytolu) i kończy się uwalnianiem mediatora. Rozpad fosfolipidów inozytolu prowadzi do wytworzenia trifosforanu 1,4,5-inozytolu, który poprzez wiązanie się z receptorami retikulum endoplazmatycznego może powodować wewnętrzne uwalnianie wapnia w komórkach tucznych i wielu innych komórkach 10-13. Trójfosforan inozytolu może również degranulować komórki tuczne i powodować uwalnianie histaminy, tym samym podkreślając znaczenie tej cząsteczki w uwalnianiu mediatora11.
Heparyna działa jako swoisty bloker receptorów trójfosforanu inozytolu i hamuje uwalnianie wapnia za pośrednictwem trifosforanu inozytolu w różnych typach komórek13-16. Zaproponowaliśmy, że heparyna może blokować inozytolowe receptory trifosforanowe w komórkach tucznych i, poprzez interferowanie z transdukcją sygnału, może modulować degranulację komórek tucznych i uwalnianie mediatora17. Ostatnie badania potwierdzają tę hipotezę i wykazały, że heparyna może łagodzić skurcz oskrzeli wywołany przez antygen u owcy i ludzi z astmą i może hamować uwalnianie histaminy z izolowanych ludzkich komórek tucznych17-21. Wykazano również, że heparyna zapobiega uwalnianiu histaminy z komórek krwi, które jest indukowane przez antygen, trypsynę i inne proteazy22. Ponieważ uwolnienie mediatora może być związane z astmą wywołaną wysiłkiem fizycznym, możliwe jest, że heparyna będzie ochronna w tym stanie. W niniejszym badaniu badaliśmy wpływ wdychanej heparyny na to zaburzenie i porównaliśmy jego skuteczność ze środkiem znanym z stabilizowania komórek tucznych, kromoglikanem sodu.
Metody
Przedmioty
W badaniu uczestniczyło dwanaście bezobjawowych osób (ośmiu mężczyzn i czterech kobiet) z astmą wywołaną wysiłkiem fizycznym i udokumentowaną reakcją na skurcz oskrzeli na ćwiczenia. Wszyscy pacjenci (przedział wiekowy, od 15 do 41 lat, średnia, 27 lat) byli niepalący, bez przebytej choroby serca lub niedawnej infekcji górnych dróg oddechowych
[patrz też: charczenie u niemowlaka, szpital reumatologiczny sopot, niverosin tabletki ]

0 thoughts on “Zapobieganie skurczowi oskrzeli w astmie indukowanej wysiłkiem fizycznym za pomocą wziewnej heparyny”