Skip to content

Zapobieganie skurczowi oskrzeli w astmie indukowanej wysiłkiem fizycznym za pomocą wziewnej heparyny ad 5

2 lata ago

172 words

Częstotliwość rytmu serca i funkcja wentylacji podczas podawania leków do badania. U wszystkich 12 badanych częstość akcji serca, częstość oddechów, objętość oddechowa i minutowa wentylacja podczas odpoczynku i ćwiczeń były podobne niezależnie od tego, czy badani otrzymywali placebo, kromolin lub heparynę (Tabela 2). Obciążenie pracą w trzy dni eksperymentu utrzymywano na stałym poziomie dla każdego osobnika (średnia . SE, 9,6 . 0,9 MET [metaboliczne równoważniki zużycia tlenu], zakres, 5,2 do 14,7). Podczas ćwiczeń tętno wynosiło 162 . 3,6 uderzeń na minutę w przypadku placebo, 160 . 4,9 uderzeń na minutę przy użyciu cromolynu i 167 . 4,7 uderzeń na minutę przy użyciu heparyny; minutowa wentylacja wyniosła 59,1 . 6,5 litrów na minutę, 61,0 . 5,7 litrów na minutę i 60,3 . 6,8 litrów na minutę odpowiednio z placebo, kromolinem i heparyną. Zmiany indukowane wysiłkiem w SGaw
Rysunek 1. Rysunek 1. Zmiany w SGaw do 30 minut po ćwiczeniu. Wartości wskazują średnie (. SE) zmiany w stosunku do linii podstawowej dla 12 osób. Pomiary w czasie 0 zostały wykonane natychmiast po ćwiczeniach. Gwiazdki oznaczają znaczne różnice w stosunku do linii podstawowej (P <0,05).
Ryc. 2. Ryc. 2. Wpływ wstępnego traktowania za pomocą heparyny w aerozolu (1000 U na Kilogram), Cromolyn (20 mg) i placebo na zmiany wywołane wysiłkiem w SGaw. Wartości wskazują zmiany średnie (. SE) w stosunku do linii podstawowej. Pomiary w czasie 0 zostały wykonane natychmiast po ćwiczeniach. Gwiazdki oznaczają znaczące różnice (P <0,05) od wartości uzyskanych dla placebo; sztylety, znaczące różnice od wartości uzyskanych z kromoglikanem; i podwójne sztylety, znaczące różnice w stosunku do wartości podstawowych.
Rysunek 3. Rycina 3. Maksymalne zmiany w SGW Pięć minut po ćwiczeniu u wszystkich osób po wstępnym leczeniu za pomocą heparyny lub kromolinem w porównaniu z placebo. Wartości wskazują spadki z linii podstawowej. Grube linie poziome oznaczają środki grupowe.
Obniżenia po wysiłku w SGaw były powtarzalne w badaniach kontrolnych i placebo; maksymalny spadek nastąpił pięć minut po wysiłku (ryc. 1). Maksymalne spadki w średniej SGaw wynosiły odpowiednio 37 . 2% i 35 . 2% w badaniach kontrolnych i placebo. Wstępne leczenie heparyną zapobiegało takim spadkom wywołanym wysiłkiem (ryc. 2 i ryc. 3), a wartości po wysiłku nie różniły się znacząco od wartości linii podstawowej. Maksymalny spadek SGaw po wstępnym leczeniu heparyną wynosił 9 . 5%, co było znacznie mniejsze niż zmniejszenie po wstępnym leczeniu placebo (P <0,05) lub cromolynem (P <0,05). Cromolyn częściowo osłabiał po wysiłku zmniejszenie SGaw; maksymalny spadek wyniósł 22 . 5%, co znacznie różniło się od spadku w przypadku placebo (P <0,05) (ryc. 2 i ryc. 3). Heparyna całkowicie zahamowała spadek SGaw (<10 procent) u dziewięciu osób i była nieskuteczna u trzech osób. Przeciwnie, cromolyn był skuteczny u trzech osób, częściowo skuteczny u pięciu (SGaw zmniejszył się między 10 procent a 25 procent), a nieskuteczny u czterech (Figura 3).
Skurcz oskrzeli wywołany histaminą
Heparyna nie miała wpływu na skurcz oskrzeli wywołany histaminą. Wartości PD dla histaminy wynosiły 6 . 1,7 jednostek oddechowych po placebo i 4 . 1,4 jednostek oddechowych po heparynie (brak istotnej różnicy).
Dyskusja
Badanie to pokazuje, że wdychana heparyna zapobiega skurczowi oskrzeli po wysiłku u pacjentów z astmą wysiłkową w wywiadzie
[podobne: tetralysal a alkohol, wodniste upławy, cetaphil ps lipoaktywny ]

0 thoughts on “Zapobieganie skurczowi oskrzeli w astmie indukowanej wysiłkiem fizycznym za pomocą wziewnej heparyny ad 5”